Årsmöte 2016

Nedan följer kallelse till årsmötet!

Tid: 15/2 1800-2000
Plats: Stora Ateljén i Hallarnas Företagsateljéer, Tunnbindaregatan 37.

Mötet är öppet för alla men det krävs att man har erlagt medlemsavgift för 2016 senast dagen för mötet för att kunna delta i eventuell omröstning samt kandidera till styrelseposter.

 

Agenda

Nedan följer de punkter som måste behandlas enligt föreningens stadgar.

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av två protokolljusterare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Gå igenom röstlängd
 8. Fastställa medlemsavgift för 2016
 9. Bokslut & verksamhetsberättelse 2015
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 11. Val av styrelse för 2016
 12. Val av valberedning för 2016
 13. Val av revisorer för 2016
 14. Val av firmatecknare för 2016
 15. Inkomna ärenden
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Kandidera till styrelseposter

För att kandidera eller föreslå kandidater till styrelsen skickar man mail till valberedning@makersnkpg.se. I mailet anges kandidat, kontaktuppgifter och vilken eller vilka poster som är intressanta. Anmälda kandidater kommer sedan att bli kontaktade av valberedningen. Kandidaten måste senast dagen för årsmötet ha erlagt medlemsavgift för 2016.

Motioner och förslag

Eventuella motioner och förslag på punkter att tas upp på årsmötet skickas till styrelse@makersnkpg.se.